Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

orchideaaaa
0689 4b6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

June 11 2017

orchideaaaa
orchideaaaa
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaynis aynis
orchideaaaa
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
6833 0e04
orchideaaaa
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
orchideaaaa
7645 c83d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviolethill violethill
orchideaaaa
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
orchideaaaa
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviolethill violethill
orchideaaaa
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viaajmaga ajmaga
orchideaaaa
Reposted fromRynn Rynn viaajmaga ajmaga
orchideaaaa
2446 1e65
ukelele sounds
orchideaaaa
9560 0190
Reposted fromslodziak slodziak viaviolethill violethill
orchideaaaa
1364 f03f
orchideaaaa
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafar-away far-away
orchideaaaa
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
orchideaaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl